strouha1 strouha2
 
 
 

Les a jeho funkce

Les má významné ekologické funkce: klimatickou, vodoochrannou, půdoochrannou, evoluční i krajinotvornou.

Tento částečně přirozený (přírodě blízký) les roste na území s odpovídajícími půdními podmínkami, které mají rozhodující vliv na vsakování vody. Dále je u přirozeného lesa výrazněji vyvinuto rostlinné a křovinné patro, které díky větší listové ploše umožňuje lepší zadržování srážek a jejich následné odpařování. Starý les s původním druhovým složením může zadržet podstatně více vody než běžná smrková monokultura. V případě, že by se z lesa stala holoseč, zadrží toto území jen malé množství dešťových srážek.

 

Les jako významný krajinný prvek

Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“ VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách:

-          VKP ze zákona – jsou jimi veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

-          Registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické zahrady nebo parky (historické zahrady a parky mohou být zároveň nemovitou památkou podle Zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění). Jedná se o příkladný výčet, který umožňuje jako VKP registrovat i jiné části krajiny. Podnět k registraci VKP může dát tomuto úřadu kdokoliv. Navržený VKP by měl splňovat alespoň jednu ze tří základních funkcí:

-           utváří typický vzhled krajiny,

-           přispívá k její estetické hodnotě,

-           přispívá k udržení její ekologické stability.

VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody (tj. zvláště chráněná část přírody, např. chráněné území, nemůže podle zákona být registrována jako VKP).

 

OCHRANA

Zákon dále v § 4, odst. 2 uvádí, že VKP „jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které mohou vést k poškození či zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je nutno získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy se počítá zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“

Příslušným orgánem ochrany přírody je v případě VKP ze zákona místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě registrovaných VKP jsou to obecní úřady pověřených obcí.

 

Jak to dělají jinde
k